Algemene Leveringsvoorwaarden Barbier Motorsport bv

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- tweewieler: bromfiets/scooter of motorfiets.

- de overeenkomst: de overeenkomst tussen koop en verkoop van een tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor.

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst de tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt.

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst de tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt.

- de opdracht: de opdracht tot het verrichten van montage- , demontage- , herstel en/of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ; werkzaamheden.

- de reparateur: degene die met betrekking tot de tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren, Barbier Motorsport bv

- de opdrachtgever: degene die de reparateur tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

 

Koop en verkoop:

De aanbieding: 

De aanbieding wordt mondeling, schriftelijk of digitaal uitgebracht door Barbier Motorsport bv en is 2 dagen geldig mits de tweewieler of onderdelen/toebehoren onverkocht zijn gebleven.

De overeenkomst:

De overeenkomst dient altijd schriftelijk of digitaal te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een kopie aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of digitale vastlegging maakt de overeenkomst niet ongeldig

De inhoud van de overeenkomst:

In de schriftelijke of digitale overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de tweewieler of onderdelen/toebehoren

- de overeengekomen prijs

- de vermoedelijke afleveringsdatum

- de eventuele garantie

 

Annulering:

De koper heeft de bevoegdheid te annuleren. Deze annulering kan alleen maar schriftelijk plaatsvinden, binnen 8 dagen na de overeenkomst maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden de verkoper binnen 8 dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van de koopprijs van de geannuleerde gebruikte tweewieler, 35% op een nieuwe tweewieler tenzij er bij het sluiten van de overeenkomst een ander percentage is overeengekomen. Dit percentage dient dan op de overeenkomst worden vermeldt.

De verkoper behoud het recht om  alle overeenkomsten te annuleren, mist de Directie hiervoor de goedkeuring heeft afgegeven.

 

Voorbehoud goedkeuring  Directie:
Alle door vertegenwoordigers van Barbier Motorsport BV gesloten overeenkomsten worden gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper het verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan.

 

Reparatie en onderhoud:

Prijsopgave:

De opdrachtgever kan voor het verstrekken van de opdracht een prijsopgave verlangen van de reparateur. Indien het reparatiebedrag vanaf € 100,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden dient Barbier Motorsport contact op te nemen met de opdrachtgever teneinde de meerkosten te bespreken.

Retentierecht:

Barbier Motorsport kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

  • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zij geheel heeft voldaan.
  • de opdrachtgever de kosten voor eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden en of andere vorderingen niet of niet in zijn geheel heeft voldaan.

 

Garantie:

Garantie op tweewielers:

Op nieuwe tweewielers is uitsluitend garantie van toepassing die door fabriek en/of importeur wordt verstrekt.

Op gebruikte tweewielers ouder dan 10 jaar en of beneden de aankoopprijs van € 3500,- wordt door Barbier Motorsport  bv geen garantie verleend ten zij bij aankoop schriftelijk anders is overeengekomen. Op gebruikte tweewielers jonger dan 10 jaar en aankoopprijs boven € 3500,- wordt door Barbier Motorsport bv 2 maanden garantie verleend op het draaiende gedeelte motorblok mits bij verkoop gebruik wordt gemaakt van aflevering beurt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij reparaties uitgevoerd door derden, zonder overleg en zonder schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken aangaande de reparatie tussen Barbier Motorsport en koper van vervalt de  garantie. Op slijtagedelen wordt geen garantie verleend. Transport kosten vallen niet onder garantie en worden niet vergoed door Barbier Motorsport bv

Reparatie garantie

Op reparaties uitgevoerd door Barbier Motorsport bv wordt 1 maand garantie gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De aanspraken op garantie vervallen indien:

- De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Barbier Motorsport bv in kennis stelt.

- De reparatie een noodreparatie betreft.

- Aan de tweewieler door derden verrichtte reparaties, zonder overleg tussen opdrachtgever en Barbier Motorsport  bv en zonder schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken tussen Barbier Motorsport bv opdrachtgever, zijn uitgevoerd.

Rekeningen van derden aangaande reparaties aan de tweewieler worden niet vergoed tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Transportkosten vallen niet onder garantie en worden niet vergoed door Barbier Motorsport bv

Garantie afspraken zijn niet overdraagbaar

 

Algemene bepalingen:

De schulden van de koper/opdrachtgever aan Barbier Motorsport bv Worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen moet betaling onmiddellijk geschieden na het verrichten van diensten of voor het leveren van de tweewieler.

Indien de rekening niet direct voldaan wordt is Barbier Motorsport bv gerechtigd rente te berekenen over het nog openstaande bedrag. Kosten voor deurwaarder en andere gerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.


Aanvullende voorwaarden overige producten aangaande bestellingen via de webshop barbiermotorsport.nl, of aankopen in de winkel, verwijzen wij u naar de website

www.barbiermotorsport.nl.